زیر آبی رفتن های ولی فقیه برای مذاکره با آمریکا

با وجود ژست «آمریکا ستیزی»رهبر تبهکاران حاکم بر ایران ، ولی شواهد نشان میدهد که انقلابیون تبهکار برای مذاکره با ترامپ به هر دری میزنند …

#یونیکا

#فرقه تبهکار

#مذاکره