زنگ سیاست- انتخابات در اسرائیل و تاثیر آن بر سیاست اسرائیل در قبال ملایان ایران

بزودی انتخابات پارلمان اسرائیل برگزار خواخد شد و به تبع آن دولت این کشور نیز تغییر خواهد کرد . #مناشه_امیر در این جا سعی دارد ساختار این انتخابات و احزاب حاضر در آن و نیز تاثیر نتایج آن در سیاست #اسرائیل در قبال ملایان ترهان را بررسی کند …