زاهدان | تداوم راهپیمایی‌های اعتراضی در آدینه‌های انقلاب ملی ایران | ۲۳ دی‌ ۲۵۸۱

ویدئوهای همرسانی شده از شهر زاهدان روایتگر تداوم اعتراضات خیابانی هم‌میهنان بلوچ در آدینه‌های انقلاب ملی ایران است.

#IRGCterrorists

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador