رکن چهارم دموکراسی در مسلخ لندن

وقتی در رسانه‌ای به عنوان «رکن چهارم دموکراسی» انبوهی از جعلیات علیه اردوگاه سیاسی خاصی بیان می‌شود و جهت گیری سیاسی بسوی جابجایی مرزهای سرزمینی کشور صورت می‌گیرد، این دیگر رسانه‌ای به سان ارائه دهنده خدمات نیست، بلکه می‌باید در پوشش مأموریتی دولتی ـ سیاسی در نظر گرفته شود. در این بزنگاه سرنوشت ساز و بغرنج تاریخی میهن‌مان، باید با همه توان در برابر روند «خواجه سازی سیاسی» ایستاد و با برجسته کردن واقعیت و مسدود ساختن مدارهای سردرگمی و پراکندگی، از رواج موضوعات جعلی و ساختگی جلوگیری کرد تا افکار عمومی از واقعیت‌های عینی بیگانه نشود.

نویسنده: امیر امیری

#تحلیل_سیاسی
#امیر_امیری
#انقلاب_ملی
#ایران_معبد_ماست
@unikador