رژیم و باد‌های ویرانگر | کندوکاو در رسانه‌های جهان | آدینه ۲۳ دی‌ماه ۲۵۸۱

افزایش شکاف‌ها و تشویش و نگرانی از ریزش‌های درونی رژیم، زیر بار سنگین اعتراضات فزاینده و تشدید انتقادات از درون نهادهای حکومتی‌، رهبران رژیم را دستپاچه کرده است و …

#IRGCterrorists

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador