رژیم آشوبگر ایران در حال ایجاد لشگری از سوریهاست

با توجه به طرح خروج همه نیروهای خارجی از #سوریه ، #رژیم_ملایان در پی ایجاد یک لشگر از نیروهای سوری ست که تحت فرمان رژیم ملایان تهران در سوریه خواهند بود …