رژیمی که برای دنیا مرگ میخواهد ، ولی همان مرگ او را بزودی با خود خواهد برد

سپاه پاسداران ستون فقرات حکومت آیت الله های ایران است . سپاه پاسداران ناموس این #رژیم است و اگر آن را تروریست می خوانند یعنی همه نهادهای حکومتی در جکومتایران تروریست هستند . آنها شعار مرگ  می‌دهند و مرگ میخواهد برای دیگران مرگی که در انتظار خودش است.اندیشه آنان است که درجا می زند و نمی دانند که دنیا عوض شده و آنها محکوم به فنا هستند و آنچه می ماند و هرگز نمی میرد ملت خوب ایران است.