روز پایانی رژیم وحشت در ایران

گذار به دموکراسی بدون تلاش و پیکار پیگیر بدنه جامعهِ تحتِ ستم، کنشگران و رهبران جنبش های دموکراسی خواه و پذیرش هزینه های آن در هیچ کشوری قابل تحقق نیست. دموکراسی یک کالا و یا پدیده وارداتی نیست و هیچ قدرت خارجی هم نمی تواند آن را به زور به کشورهای دیگر صادر و یا تحمیل کند.

#همراه_شو_عزیز

#یونیکا

#اعتراضات_سراسری

@Unikador