روزی که سپاه بازداشت شد…

روز ۹ آپریل ۲۰۱۹ برای ایرانیان روز بزرگی بود . این روز مصادف بود با روزی که در سال ۲۰۰۳ ارتش ایالات متحده در میدان الفردوسی بغداد مجسمه صدام حسین را پایین کشید . این چندمین تاریخ اعمال فشار بر آیت الله های ایران است که مصادف با روز های تاریخی در سرنگونی رژیمهای دیکتاتوری در چهان میشود …