روز‌های هولناک پیشِ روی ضحاک زمانه

هرچند جمهوری اسلامی در کنار نمایش اقتدار و سرکوب، به نمایش‌هایی چون تصویب طرح تحقیق و تفحص از اداره اوقاف نیز متوسل شده اما به نظر نمی‌ رسد ساختار پوسیده و رو به زوال و فروپاشی نظام که هر لحظه ممکن است زیر تبر خشم مردم و موج تازه‌ای از اعتراضات سراسری قرار بگیرد، با چنین اقدامات بی‌اثری حفظ شود.

نویسنده: روشنک آسترکی

منبع: کیهان لندن

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador