رهبران رژیم ایران میدان را به رئیس جمهور ایالات متحده واگذار کردند

یک کارشناس نظامی و تحلیلگر مسائل منطقه ای در یک مصاحبه میگوید که رژیم ایران میدان را به رئیس جمهور ایالات متحده واگذار کرده است ….

#یونیکا

#مصاحبه

#مذاکره