رضا‌شاه بزرگ و آن سوم اسفندی که ایران دوباره ایران شد | امیر طاهری

یک شبح، چند سالی است خواب ملایان حاکم بر ایران را آشفته می‌کند- شبح مردی که یک‌صد و دو سال پیش برای نخستین‌بار در صحنه سیاسی کشور ظاهر شد: رضاشاه پهلوی. مردی که نامش، یکصد و دوسال پس از آنچه «کودتای سوم حوت ۱۲۹۹» خوانده می‌شود همچنان لرزه بر اندام مشروعه‌خواهان می‌اندازد و مشاطه‌گران رژیم خمینی‌گرا را وادار به بذرافشانی تخم کینه علیه رضاشاه بزرگ می‌کند. از سوی دیگر، طنین شعار «رضا شاه! روحت شاد!» هنوز خاموش نشده است. ترس رهبران جمهوری اسلامی از رضا شاه هم نشانه عدم اعتماد به نفس رژیم است و هم سندی برای محکومیت ایدئولوژی ارتجاعی آنان که هدفی جز بیرون نگاه داشتن ایران از چرخه پیشرفت جهانی ندارند.

منبع: ایندیپندنت فارسی

#رضا_شاه_روحت_شاد

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

@Unikador