دیگر هیچ برگ انجیری عورت بی لیاقتی شان را نخواهد پوشاند…

#سیل آمد و نه تنها آبروی آنان را برد بلکه  عورت آنها را نیز بیش از پیش عریان کرد. رژیم دریافت که در منطقه و جهان تا چه حد  منزوی می باشد و دریافت که ملت ایران چه نفرت عمیقی از افراد بی عرضه ، دزد و چپاولگر دارد و بهتر است هر چه زودتر حساب خود را از حساب چنین حکومت جابر و ظالمی جدا سازد.