دیکتاتورها و قداره‌کشی در ساعتِ صفرِ سقوط

تجربه تاریخی نشان داده که دیکتاتورها با وجود سرکوب و تبلیغات در جلب رضایت واقعی عمومی ناکام مانده‌اند و اگر مردم چند صباحی و آن هم تنها به خاطر ترس از نیرو‌های سرکوبگر و زندان سکوت کرده‌اند اما در زمانی که فکرش را نمی کردند سیل خروشان ملت‌‌های تحتِ سلطه خانه‌هایشان را از بیخ و بن بر کنده‌است.

#تحلیل_سیاسی

#براندازی

#دیکتاتور

@Unikador