دیوارنوشت | خانه رها می‌شود از اجنبی/رهبرمان شاهزاده رضا پهلوی

ویدئوی همرسانی شده از یک دیوارنوشت که بر آن چنین نوشته شده است:

«خانه رها میشود از اجنبی/رهبرمان شاهزاده رضا پهلوی»

#IRGCterrorists

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی

#Shorts

@Unikador