دکتر رضا تقی‌زاده: چرا خروج آمریکا از توافق اتمی‌خاورمیانه را امن‌تر نکرده است؟

دیکتاتوری‌های در تنگنا می‌توانند خطرناکتر عمل کنند و کارنامه ۱۲ ماه گذشته جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران شاهد این فرض منطقی است.

** تحلیلی به قلم دکتر رضا تقی‌زاده منتشر شده در کیهان لندن