دفاع مشروع جوانان ایران در مقابل سرکوبگران چگونه است!!!؟

با بالاگرفتن موج نارضایتی در ایران  ، موضوع حق دفاع در برابر سرکوبگران رژیم پررنگ تر از قبل میشود . استمرار طلبان این دفاع را خشونت طلبی مینامند در حالیکه در برابر حکومتی که خود تجاوزگر به حقوق شهروندانش است این دفاع یک حق مشروع و طبیعی ست …

#یونیکا

#تحلیل

#سعید_بشیرتاش