در نظام استبدادی چگونه می‌توان ایرانی بود؟!  تحلیلی از روزنامه نگار ارشد؛ امیر طاهری

چگونه می‌توان ایرانی بود؟

چگونه است که این همه ایرانیان تحصیلکرده و مقیم دموکراسی‌های غربی بخشی از نیروی خود را صرف توجیه، اگر نخواهیم بگوییم مشاطه‌گری، «جمهوری اسلامی» می‌کنند و در همان حال همین رژیم را غیر دموکراتیک و ناقص حقوق بشر می‌دانند؟

#ایران

#امیر_طاهری

#یونیکا