درسی برای امروز ما: فقط تغییر رژیم

هر سال بهمن که می‌رسد، جمهوری اسلامی انقلابی‌تر می‌شود. به وقایع بهمن سال ۱۳۵۷ می‌پردازد. به آنچه پیش از آن بود و پس از آن شد. اما هنوز این سوال باقیست ؛ مردم را چه شد که سر به شورش علیه کسی برداشتند که دوران طلایی را برای ایران معاصر رقم زد !!!؟

** یادداشتی از سحر در ایران‌ترو

#شورش۵۷

#تحلیل_کارشناسی

#براندازی