دادخواهی زندگی علیه یک نظام خرابکار و مرگبار

اگر قرار باشد نظام جمهوری اسلامی و زمامدارانش را به دادگاهی برای خرابکاری‌ها و جنایاتش علیه انسان و آب و خاک فرا خواند، بی‌تردید طولانی‌ترین دادرسی تاریخ و جهان خواهد شد

** به قلم و صدای الاهه بقراط منتشر شده در کیهان لندن