خیزشی دیگر؛ انتخابِ بازار کدام خواهد بود؟ مردم یا رژیمِ نکبتِ اسلامی

حالا که مردم بار دیگر در خیابان هستند و اعتراضات بار دیگر روندی شتاب‌گونه به خود گرفته است انتخاب بازار و بازاریان کدام خواهد بود؟ مردم یا رژیمِ نکبتِ اسلامی؟

بازاریان کجای این خط کشی روشن خواهند ایستاد؟ طرف تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگی یا طرف نور، زندگی، امید، رفاه و آبادانی؟ کدام طرف خواهند ایستاد؟! طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟ برای نجات ایران، حاضر به انجام چه کاری هستند؟

منابع: پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی کیهان لندن

#اعتراضات_سراسری

#ایران

#بازاری_به_پا_خیز

@Unikador