خیابان خانه‌ی ماست | خانه‌ای به وسعت تمام ایران

ما سربازان

خاک مادری‌مان ایرانیم

در خیابان‌ها می‌مانیم

تا به سحر آواز می‌خوانیم

 شوق آزادی | اثری ارزشمند از هنرمندان جوان و مبارز در ایران

#مهسا_امینی

#ایران_متحد

#OpIran

@Unikador