خلیج همیشه فارس یک گام دیگر به احتمال بروز جنگ نزدیکتر می شود

در روزهای اخیر، صدای آنانی که خواهان وارد شدن به گفتگو با ایالات متحده و جستجوی یک راه حل مسالمت آمیز هستند، به تدریج فروکش کرده است.از اظهارات برخی مقامات ارشد حکومت، به خوبی احساس می شود که آنان با  خطرها آشنایی دارند و نسبت به آن هشدار داده و می دهند، ولی اوضاع به مرحله علاج ناپذیر نزدیک می شود و پایه های حکومت را لرزان تر از همیشه می کند….

#یونیکا

#جنگ_خلیج_فارس

#تحلیل_سیاسی