«خط مبدأ» کاسپین کجا آغاز می‌شود؟ از منافع ملی یا منافع نظام!؟

ملایان برای فرار از انزوا به تنها تکیه‌گاهشان، روسیه تزاری پوتین باج می‌دهند و  روسیه نیز از موقعیت ضعیف ایران تحت اشغال آیت الله ها، مانند همه‌ سال‌های گذشته، سوء استفاده می‌کند. اما همانطور که تغییر رژیم در روسیه تزاری به باطل شدن معاهده‌ ترکمانچای انجامید، با تغییر رژیم در ایران نیز ترکمانچای دوم می‌‌تواند ملغی شود.

🎧🎧 📌 صوتی گوش کنید…

#یونیکا

#دریای_کاسپین

#الاهه_بقراط