خطای مرگبار «ملادوستان» غربی

ملا دوستان غربی که با قرار گرفتن در کنار تبهکاران غارتگر ایران در جنایات این فرقه شریک شده اند ، تنها محور اتحاد خود را آمریکا ستیزی این فرقه خطرناک قرار داده اند . آنها چنان در این اتحاد غرق شده اند که فرامش کرده اند گروهی علیرغم ضدآمریکایی و ضد ترامپ بودن، میتوانند سرکوبگرانی نفرت انگیز و جنگ افروز نیز باشند….
#یونیکا
#امیر_طاهری