خبر کوتاه بود اما یک دنیا حرف داشت

خبرگزاری روسی خبری منتشر کرد که هدف نهایی شینزو آبه از سفر به تهران داشت . این خبر کوتاه اما یک دنیا حرف پشت آن بود

#یونیکا

#خامنه_ای

#براندازی