خبر فوری: پیام ویدئویی شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به جنایت امروزِ رژیم در اصفهان

پیام ویدئویی شاهزاده رضا پهلوی در پی ستانده شدن جانِ سه تن از جوانان برومند میهن به دست اهریمن اعظم و مزدورانش در پرونده ساختگی موسوم به خانه اصفهان. شاهزاده رضا پهلوی همراه با این پیام ویدئویی متنی را نیز منتشر نمودند که در این ویدئوکست خواهید دید.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#خانه_اصفهان

#مهسا_امینی

@Unikador