خامنه ای ؛ «علمدار تحریمها»

مشکل اساسی  علی خامنه ای  این است که قبل از آنکه بخواهد در مورد سیاستهای ضدتحریمی موعظه کند ، باید بداند خود او عامل اصلی تحریمها و  اصلیترین علت برای خنثی شدن سیاستهای ضدتحریم است. در واقع خامنه ای  خود منشاء مجموعه عواملی است که در تعریف سبب موفقیت کمپین فشار تحریم ها علیه ملایان میشود و خود او «علمدار» تحریمهاست …

#یونیکا

#تحلیل

#خامنه_ای