خامنه‌ای و یاد‌گاری‌هایش بر دیوارِ پوتین

آیا دیوارِ در حال فرو ریختنِ پوتین و پوتینیسم، یادگارنوشت‌های آیت‌الله را با خود به گورستانِ تاریخ خواهد برد؟! خامنه‌ای که مهار بحرانِ فروپاشی اقتصادی را در نگاه به شرق جستجو می‌کرد تا کی و کجا می‌تواند به کرملین تکیه کند؟! تاریخ نشان داده که دیوار‌های دیکتاتوری دیر یا زود آواری می‌شوند بر سرِ سازندگانشان…

منبع: کیهانِ لندن