خامنه‌ای و شامِ آخر در هتل کوبورگ

در سایه بحران اوکراین، تحمل جامعه جهانی جایی برای شیطنت ملاها ندارد. این هفته غرب اعلام کرد این آخرین فرصت ملاها برای دستیابی به توافق است. غربی‌ها می‌گویند؛ “در آخر این هفته یا توافق داریم و یا نداریم “.  آیا این پایان سیرک وین است؟!