خامنه‌ای وارد میدان شد تا مانع خیزش شود! زهی خیال باطل

خامنه‌ای وارد میدان شد تا مانع خیزش شود اما به رغم تمام تلاش‌ها و پروپاگاندایی که از اتاق فکر رژیم در بوق می شود، دست رژیم مدت‌هاست که برای مردم ایران رو شده و گوششان بدهکار این مهملات و فرافکنی‌ها نیست. آبان تنها یک اسم نیست! بلکه هویتی براندازانه است که رژیم از آن بیشتر از هر گفتمانِ دیگری هراس دارد! چه در پاییز باشد چه در هر فصل دیگری از جمله بهار!

#اعتراضات_سراسری

#گرانی

#براندازی

@Unikador