خامنه‌ای به غرب: یه نیش کوچولو که درد نداره

سال‌هاست که غربی‌ها به رغم آگاهی از جنایت‌ها و آتش افروزی‌های رژیم اسلامی و صد البته ادعاهای دموکراسی خواهی و حقوق بشریشان، در حال مذاکره و چانه زنی با جمهوری اسلامی هستند تا به خیال خام خود این اسبِ سرکش را رام کنند. رام شدن و تغییرِ رفتار برای رژیمی که ذاتش با شرارت و آتش‌افروزی پیوند خورده معنی و مفهومی ندارد. اصـــل بد نیـــــکو نـــگردد زانکه بنیـــــادش بد است.

#سیاست

#برجام

#خامنه‌ای

#ایران

@Unikador