خالقِ «پیمانِ پیروزی» ؛ دکتر جهانبخش پاکزاد از میان ما رفت

به مناسبت از دست دادن یک میهن پرستِ راستین، دکتر«جهانبخش پاکزاد» یونیکا تصمیم به باز نشر طرح ایران پرستانه ایشان برای باز پس گیری ایرانمان از دست اهریمنان مذهبی گرفته است. یاد و نامشان گرامی باد!

#جهانبخش_پاکزاد

#پیمان_پیروزی

#ایران

@Unikador