حیثیت پول ملی ایران از بین رفته؛«قِران» بازگشت

مجلس فرمایشی فرقه تبهکار در نشست دوشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه جزئیات لایحۀ اصلاح قانون پولی و بانکی ایران را تصویب و با حذف چهار صفر از واحد پولی ملی ایران موافقت کرد. بر اساس این مصوبه واحد پول ایران به تومان تبدیل شد و هر تومان معادل صد قِران و ده هزار ریال جاری ارزش گذاری شد.رئیس بانک مرکزی سقوط حیثیت پول ملی را “نتیجۀ تورم مزمن و انباشته ” دهه های اخیر دانست که به اعتراف او “باعث شده پول ملی کاربرد خود را از دست بدهد.” همتی گفت عرف جامعه ریال را در اندازه گیری پول ملی در نظر نمی گیرد و “ما هم می خواهیم با عرف جامعه هماهنگ شویم.”


اگر چه ناصر همتی وعده داد که حذف چهار صفر از واحد پول ملی “هیچ تاثیری در نرخ تورم ندارد”، اما بسیاری معتقدند این امر باعث هرج و مرج بیشتر اقتصادی رژیم تبهکار خواهد شد …