حماسه پرشورحضور مردم هوشمند ایران در مراسم یادبود جانباختگان سیل شیراز – ۸ فروردین ۹۸

شیراز . دروازه قرآن .  مراسم همدردی با بازماندگان جانباختگان سیل.