حامد محمدی: نسخه روسی برای نجات اقتصاد آخوندی به پشتوانه ارتش قُلی

رزم شبانه بسیج حوالی کرج برای آموزش نظامی بیشتر شبیه ترقه‌بازی چهارشنبه سوری بود. فردی که مسلسل ضدهوایی را شلیک می‌کرد گویا دسته آتاری دستش داده‌اند. سوال اینجاست؟ نسخه اقتصادی روسی چرا نمی‌تواند برای نجات اقتصاد بحران‌زده جمهوری اسلامی مفید باشد؟ چه پیوندی میان نسخه روسی اقتصاد و قدرت نظامی آن برقرار بود که رژیم ایران فاقد آن است؟

#حامد_محمدی

#ایران

#تحلیل_نظامی

@Unikador