حامد محمدی: جدالِ بزرگ در «سپاه پاسداران» بر سر برجام و معامله با امریکا

برای رژیم ایران که از داخل و خارج، به ویژه در کشمکش‌های منطقه‌ای، به شدت آسیب‌پذیر است، بازیچه شدن در بحران‌های بین‌المللی چه پیامدهایی خواهد داشت؟…

** تحلیلی از حامد محمدی در کیهان لندن

#سیاست

#برجام

#حامد_محمدی

@Unikador