جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط- گفت‌وگوی امیر امیری، فرد صابری و زمان فیلی  به میزبانی پری عسگری

گفتگوی تحلیلی از مسائل و حوادث جاری در گفتگو با امیر امیری، فرد صابری و زمان فیلی به میزبانی پری عسگری از تلویزیون الوند.

#براندازی

#سقوط_رژیم

#گقتگوی_سیاسی

@Unikador