جشن و همراهی آلمانی ها با رژیم قاتل ایران هیچ چیز جدیدی نیست

اگر بخواهیم با یک معیار و فرمول ساده رفتار آلمانی ها را بسنجیم می توان اینگونه گفت :
هر میزان که پایندی ملاها به رفتار های حقوق بشری پایین تر آمده است؛ میزان تجارت آلمانی ها با این قاتلانِ مرگ آفرین بالاتر رفته است….
#فراموش_نخواهیم_کرد
#رسانه_خارجی
#نقض_حقوق_بشر