تو دیکتاتور، من آرش! آتش، جواب آتش! اتریش مقابل سفارت کشور اشغال شده مان در سالروز فتنه ۵۷

 آدینه ۲۲ بهمن ۲۵۸۰ شاهنشاهی – گزارشی از کمپین اعتراضی مقابل سفارت کشور اشغال شده مان در اتریش همزمان با سالروز فتنه ۵۷

#فتنه۵۷

#دیگر_بس_است

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador