تهران به اعتراضات پیوست ׀ از «فتنه ۵۷، باعث فقر ملت» تا «رضا شاه روحت شاد» – یکشنبه ۲۲ خرداد

اعتراضات در ایران به شکل فزاینده‌ای رو به گسترش است. موج اعتراض‌ها روز یکشنبه به تهران کشیده شد. در اصفهان معترضان با شعار‌های «فته ۵۷، باعث فقر ملت» و «رضا شاه روحت شاد» بیت‌ خامنه‌ای و مزدوران درون و برون مرزی‌اش را به لرزه در‌آوردند.

#رضا_شاه_روحت_شاد

#فتنه۵۷

#برای_ایران

@Unikador