تنگنای رژیم ملایان در برابر فشارهای ایالات متحده غیر قابل تحمل تر میشود …

ملایان در مقابل مردم و در بوقهای تبلیغاتی شان کُرکُری میخوانند ولی در پشت ماجرا در روزنامه ها التماس و زاری میکنند و ساز «ننه من غریبم» کوک میکنند!!!

ولی همه این تلاش ها، آب در هاون کوبیدن است و بس!

#یونیکا

#مناشه_امیر

#تفسیر_سیاسی_هفته