تمام آنچه شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با شبکه ۱۴ اسرائیل گفتند

آنچه در این برنامه می‌بینید و می‌شنوید برگردان فارسی گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با شبکه ۱۴ اسرائیل است که روز پنج شنبه ۳۱ فروردین‌ماه ۲۵۸۲ و در چهارمین روز سفر تاریخی شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین پهلوی به اسرائیل منتشر شده است.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#بانو_یاسمین_پهلوی

#اسرائیل

#پیمان_کوروش

@Unikador