تصمیم شهبانو فرح پهلوی به راه‌اندازی یک بنیاد فرهنگی با موضوعیت ایران در کشور پرتغال

هفته‌نامه پرتغالی اکسپرسو خبر داد که شهبانو فرح پهلوی قصد دارند در لیسبون، پایتخت پرتغال بنیادی را «به یاد تاریخ ایران» تاسیس کنند و بخشی از مجموعه‌های شخصی خود را در آنجا برای نگهداری بگذارند.

#شهبانو_فرح_پهلوی

#برای_ایران

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador