ترسِ فزاینده رژیم از «پهلوی» و «پشه» و «هالو» نامیدن مردم ایران | داره می‌سوزه!

این روز‌ها و در نخستین هفته از سفرهای اروپایی شاهزاده رضا پهلوی، سران جمهوری اسلامی چنان آشفته شده‌اند که ریز و درشت آنها دهان به یاوه‌گویی باز کرده‌ و هر مهملی را بر زبان جاری می‌کنند تا شاید بتواند مرهمی باشند بر زخمِ کاری که بر جسمِ ناقصِ رهبر الدنگشان و همچنین مزدورانِ این جنایتکارِ اعظم وارد شده است.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#سوم_اسفند

 #برای_ایران

#انقلاب_ملی