تحریم های ترامپ علیه ملایان و هفت استدال نادرست – تحلیلی از روزنامه نگار ارشد، امیر طاهری

همانطور که پرزیدنت ترامپ پیچ فشار بر رهبران رژیم در تهران را هر لحظه سفت تر می کند، بحث در مورد پیامد های احتمالی سیاست او در رسانه های آمریکایی، اتاق های فکر و محافل سیاسی آمریکا نیز داغتر می شود…

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

#تحریم