بیشه‌ی سیاست ایران و خود‌رهبر‌پنداران روبَهْ‌مزاج | امیر امیری

وقتی تنی چند به سبب تکانه‌های سیاسی و ارتباطات اجتماعی یک «وظیفه موقتی» (انعکاس صدای مردم در افکار جهانیان) را به یک «ماموریت دائمی» برای خودشان تبدیل می‌کنند و با دمیدن روح خودرهبر پنداری و خود محوری، ارتباط منطقی با داده‌های سیاست را به بن‌بست می‌کشانند، بیش از این هم نباید انتظاری داشت تا به سطح مطلوبی از همبستگی ملی برسیم.

این جوگیرشدگان که نقشی در شکل‌گیری اراده سیاسی ندارند، با آنکه خود به ناآگاهی سیاسی و عدم تخصص خویش آشنا هستند، اما متوجه نیستند که پذیرش مسئولیت بدون داشتن صلاحیت تنها یک کار غیر اخلاقی نیست، بلکه بیشتر از آن یک عمل ضد ملی است.

#امیر_امیری

#انقلاب_ملی_ایران

#شطرنج_سیاسی

@Unikador