بیانیه شهبانو «فرح پهلوی» در خصوص فاجعه سیل ایران

#شهبانو #فرح_پهلوی : با تاسف فراوان خبرها و تصاویر هولناک #سیل ویرانگری را که در استانهای فارس، گرگان، گلستان، کرمانشاه، مازندران، لرستان وخوزستان روی داده است شنیدم و دیدم