بیانیه حزب ایران نوین در لزوم اعاده حاکمیت ملی و بازگشت ایران به اقتدار راستین

درپی همصدایی دیکتاتور سرخ با کشور‌های عربی حاشیه خلیجِ همیشه فارس در مورد ادعای موهوم آنها در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی، حزب ایران نوین با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن چنین رویکردی، حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را غیرقابل خدشه دانسته و آن را اصلی غیر قابل مذاکره برشمرد.

#ایران_معبد_ماست

#ایران_را_پس_میگیریم

@Unikador