به یاد مهسا؛ بیایید برای بازپس‌گیری ایران از آرواره‌های استبداد متحد شویم | یادداشتی از وزیر گیلا گاملی‌ال

از متن یاد‌داشتِ خانم گیلاگاملی‌ال، وزیر اطلاعات اسرائیل در نشریه اسرائیلی جروزالم پست:

«بیایید با مردم ایران متحد باشیم تا آنها به سوی آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق بشر حرکت کنند، به سوی افقی که در آن خورشید در روزی جدید طلوع کند. فردای پس از رژیمِ جنایتکار، روز تولد دوباره، نو شدن و ممکن‌های بی‌کران است. بیایید شانه به شانه مردم ایران بایستیم و به آنها قدرت دهیم تا از قید و بند رژیمی رهایی یابند که شادی را از آنها ربوده است. بیایید شانه به شانه مردمی بایستیم و از آزادی‌ای حمایت کنیم که مهسا امینی نماینده تمام و کمال آن بود.

زمان آن فرا رسیده است که نیروهای خیر را گرد هم بیاوری، تا در یک گروه کُر جهانی با صداهایی که خواستار آزادی، عدالت و بازگشت به اصول کرامت انسانی و احترام برای همه هستند همنوا و متحد باشیم.»

#روز_مهسا

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador